Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Agentūra) – įstaiga, kurios paskirtis - įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, aptarnavimas bei kitos, Agentūros nuostatuose numatytos, veiklos organizavimas.

Agentūra savo veikloje siekia šių pagrindinių veiklos tikslų:

  • aprūpinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją (toliau – Ministerija) ir įstaigas prie Ministerijos, finansuojamas iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, nematerialiuoju, ilgalaikiu (įskaitant nekilnojamąjį turtą) ir trumpalaikiu materialiuoju turtu ir atsižvelgiant į panaudos sutartyse nustatytą apimtį jį administruoti;

  • tvarkyti Ministerijos ir įstaigų prie Ministerijos valdomų, naudojamų ir disponuojamų nekilnojamųjų daiktų duomenis;

  • atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodines rekomendacijas, centralizuotai tvarkyti įstaigų prie Ministerijos, finansuojamų iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, valstybės biudžeto asignavimų, Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų finansuojamų projektų lėšų ir kitų disponuojamų lėšų buhalterinę apskaitą ir šių įstaigų bei Ministerijos valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apskaitą;

  • įgyvendinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, saugos ir sveikatos užtikrinimo priemones Ministerijoje bei priemones civilinei saugai užtikrinti Ministerijoje ir įstaigose prie Ministerijos, finansuojamose iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų;

  • įgyvendinti vidaus reikalų sistemos centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas dėl vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių perkančiųjų organizacijų pirkimų;

  • vykdyti buvusiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams paskirtų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų administravimą;

  • organizuoti vidaus reikalų ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, Ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Ministerijos, finansuojamų iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, aprūpinimą transporto priemonėmis ir transporto priemonių priežiūrą;
  • įgyvendinti valstybės politiką ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvartos srityje.  

 

Atnaujinimo data: 2024-03-01