Asmens duomenų apsauga

PAGRINDINĖS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS PAGAL BENDRĄJĮ DUOMENŲ

APSAUGOS REGLAMENTĄ*

Jūsų teisė

Tam tikri apribojimai

Žinoti (būti informuotam apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)

Jūs turite teisę gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą paprasta ir suprantama kalba.

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)

Ši teisė reiškia:

 • Patvirtinimą, ar įstaiga tvarko Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;
 • Duomenų tvarkymo tikslo ir teisinio pagrindo Jūsų duomenų tvarkymui nurodymą;
 • Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės;
 • Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinių pateikimą;
 • Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą, arba jei tai neįmanoma, kriterijų, taikomų tam laikotarpiui nustatyti, pateikimą.

Nustačius Jūsų tapatybę, pateiksime Jums aukščiau nurodytą informaciją, jei jos pateikimas nepažeis kitų asmenų teisų ir laisvių.

Kitos Jūsų teisės:

 • Teisė reikalauti ištaisyti arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 str.)

 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis (,,teisė būti pamirštam“) jei asmens duomenys daugiau nereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti ir tvarkomi; duomenų subjektas atšaukia sutikimą ir nėra jokio teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; duomenų subjektas prieštarauja asmens duomenų tvarkymui; asmens duomenys buvo tvarkyti neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti siekiant užtikrinti atitiktį įpareigojimui pagal ES teisę. (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 str.)

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 str.)

 • Teisė į duomenų perkeliamumą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 str.)

 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 str.)

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

                     Atstovavimas duomenų subjektams (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 80 str.)

                     Duomenų subjektas turi teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal valstybės narės teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis teisėmis.

________________________________________

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IŠTEKLIŲ AGENTŪROJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

                   Asmens  duomenų tvarkymas vykdomas ir  duomenų subjektų teisės Išteklių agentūroje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos departamento (toliau – Agentūra) įgyvendinamos vadovaujantis Asmens  duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Išteklių agentūroje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašu, patvirtintu Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 8V-150 „Dėl asmens  duomenų tvarkymo ir  duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašo patvirtinimo“

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašas

 Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašo pakeitimas

Vaizdo duomenų tvarkymas Departamente vykdomas vadovaujantis Vaizdo duomenų tvarkymo Turto valdymo ir ūkio depertamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 8V-69 "Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo"

Vaizdo duomenų tvarkymo Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių pakeitimas (2020-09-02)

Vaizdo duomenų tvarkymo Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių pakeitimas(2022-10-10)

Vaizdo duomenų tvarkymo Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių pakeitimas(2023-02-22)

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenų tvarkymo veiklos įrašai

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

                 Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje ir pan.

                 Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 8V-70 "Dėl Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 8V-101 "Dėl duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo" pakeitimo" Departamente paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas - Remigijus Stundžia, Teisės skyriaus patarėjas.

                Iškilus klausimams, susijusiems su asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (-us) šiais kontaktais:

Šventaragio g. 2, LT-01510, Vilnius

Tel. (8 5) 271 7135; (8 5) 271 8739

El. paštas  [email protected]

 

              Skundus dėl Išteklių agentūros prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:
 

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas [email protected]

 

________________________________________

     * 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

 

Atnaujinimo data: 2024-03-27