Korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Korupcija yra latentinis reiškinys, o korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų poveikis įvairioms ekonomikos ir socialinėms sritims paprastai išryškėja tik vėliau, susidūrus su korupcijos pasekmėmis (Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa).

Vienas iš Vidaus reikalų ministerijos strateginių tikslų – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, siekiant Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių veiklos viešumo ir atvirumo, vykdomų procedūrų skaidrumo ir jose dirbančių asmenų antikorupcinio sąmoningumo didinimo (Vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija 2016–2018 metų programa).

Apie Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tarnautojų korupcinio elgesio atvejus galite pranešti atsakingam už korupcijos prevenciją Veiklos administravimo skyriui tel. (8 5) 271 8899, (8 5) 271 7290 arba el. paštu [email protected] arba [email protected]. Anonimiškumas garantuojamas.

Kitus pranešimus ir skundus galima pateikti Vidaus reikalų ministerijai tel. (8 5) 271 7130 arba faks. (8 5) 271 8551, el. p.[email protected]

     Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

     Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Transparency international Lietuvos skyrius

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Atnaujinimo data: 2023-10-26